“Interior Lifestyle Tokyo 2013”

“Interior Lifestyle Tokyo 2013”, Japan, 06. 2013