“Interior Lifestyle Tokyo 2014”

“Interior Lifestyle Tokyo 2014”, Japan, 06. 2014

20140604_061254